Kallelse till extra bolagsstämma i
Qred AB (publ)  559031-0685

Aktieägarna i Qred AB (publ), 559031-0685, (”Bolaget”) kallas härmed till bolagsstämma onsdagen den 4:e december 2019 kl. 14:00 i Bolagets lokaler på Tulegatan 15 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan:
Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara registrerad som aktieägare i aktieboken den 28 november 2019 och ha anmält sitt deltagande till Bolaget senast den 28 november 2019. Anmälan om deltagande kan göras per e-post till legal@qred.com eller per post på nedanstående adress.

Qred AB (publ)
Tulegatan 15
113 53 Stockholm

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, antal aktier samt gärna adress och telefonnummer. I anmälan ska aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning:

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsperson(-er).
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission.
  1. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission 1 juli 2019.
  2. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission 1 augusti 2019.
  3. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission 1 september 2019.
  4. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission 1 oktober 2019.
 8. Beslut om ändring av bolagsordning i samband med namnändring.
 9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 7: Godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Punkt 7a: Styrelsen har den 1 juli 2019 beslutat att öka bolagets aktiekapital med 1141,72 kronor genom nyemission av 782 stycken preferensaktier riktade till en grupp på förhand kända investerare villkorad av bolagsstämmans godkännande i efterhand. Preferensaktierna omfattas av inlösenförbehåll och förköpsförbehåll, samt med i övrigt följande villkor:

 • Emissionen av preferensaktier ska ske till en emissionskurs om 10 000 kronor per aktie.
 • Vinstutdelning för preferensaktierna får utgå från och med tilldelning.
 • Preferensaktierna utges med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Teckning ska ske genom betalning till Bolagets bankgirokonto senast den 15 juli 2019.

Syftet med nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka upp eget kapital.

Stämman föreslås godkänna den av styrelsen föreslagna nyemissionen.

Punkt 7 b: Styrelsen har den 1 augusti 2019 beslutat att öka bolagets aktiekapital med 443,84 kronor genom nyemission av 304 stycken preferensaktier riktade till en grupp på förhand kända investerare villkorad av bolagsstämmans godkännande i efterhand. Preferensaktierna omfattas av inlösenförbehåll och förköpsförbehåll, samt med i övrigt följande villkor:

 • Emissionen av preferensaktier ska ske till en emissionskurs om 10 000 kronor per aktie.
 • Vinstutdelning för preferensaktierna får utgå från och med tilldelning.
 • Preferensaktierna utges med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Teckning ska ske genom betalning till Bolagets bankgirokonto senast den 15 augusti 2019.

Syftet med nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka upp eget kapital.

Stämman föreslås godkänna den av styrelsen föreslagna nyemissionen.

Punkt 7 c: Styrelsen har den 1 september 2019 beslutat att öka bolagets aktiekapital med 275,94 kronor genom nyemission av 189 stycken preferensaktier riktade till en grupp på förhand kända investerare villkorad av bolagsstämmans godkännande i efterhand. Preferensaktierna omfattas av inlösenförbehåll och förköpsförbehåll, samt med i övrigt följande villkor:

 • Emissionen av preferensaktier ska ske till en emissionskurs om 10 000 kronor per aktie.
 • Vinstutdelning för preferensaktierna får utgå från och med tilldelning.
 • Preferensaktierna utges med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Teckning ska ske genom betalning till Bolagets bankgirokonto senast den 15 september 2019.

Syftet med nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka upp eget kapital.

Stämman föreslås godkänna den av styrelsen föreslagna nyemissionen.

Punkt 7 d: Styrelsen har den 1 oktober 2019 beslutat att öka bolagets aktiekapital med 363,54 kronor genom nyemission av 249 stycken preferensaktier riktade till en grupp på förhand kända investerare villkorad av bolagsstämmans godkännande i efterhand. Preferensaktierna omfattas av inlösenförbehåll och förköpsförbehåll, samt med i övrigt följande villkor:

 • Emissionen av preferensaktier ska ske till en emissionskurs om 10 000 kronor per aktie.
 • Vinstutdelning för preferensaktierna får utgå från och med tilldelning.
 • Preferensaktierna utges med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Teckning ska ske genom betalning till Bolagets bankgirokonto senast den 15 oktober 2019.

Syftet med nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka upp eget kapital.

Stämman föreslås godkänna den av styrelsen föreslagna nyemissionen.

Punkt 8: Beslut om ändring av bolagsordning i samband med namnändring

Styrelsen föreslår en namnändring från Qred AB (publ) till Qred Holding AB (publ).

Därmed föreslår styrelsen att Bolagets bolagsordning ändras enligt följande:

Ҥ1. Firma
Bolagets firma är Qred Holding AB (publ).”

Anledningen till ändringen av bolagsordning i samband med namnändring är att bättre spegla bolagets verksamhet. Upplysningsvis kan styrelsen även informera om att Qred Företagslån AB kommer byta namn till Qred AB.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 10 118 571 stycken stamaktier, varav 20 000 är tilldelade men ej registrerade och 10 412 stycken preferensaktier, varav 2 081 stycken är tilldelade men ej registrerade vid tiden för denna kallelse. Stamaktier och preferensaktier medför en röst vardera per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrig information
Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets hemsida www.qred.com.

Stockholm, den 4:e november 2019

Styrelsen


Ny bolagsordning Qred Holding AB (publ)

Fullmakt bolagsstämma